Novinky

Mikroskopování biotopu trav – zpráva z kurzu

První vzdělávací akcí Českého svazu greenkeeperů v novém roce 2019 byl kurz: Mikroskopování biotopu trav, který proběh (8.1.) tradičně ve spolupráci s Mendelu v Brně pod patronací pana doc. Stanislava Hejduka Ph.D.. Program byl stejný jako v předešlých kurzech. První přednášku měl pan  Ing. Jaroslav Záhora CSc, následovala paní doc. Ing. Ivana Šafránková Ph.D.  a výuku v podvečer uzavřel pan  Ing. Jan Winkler, Ph.D.. V současnosti lze říci, že spolupráce je nadmíru přínosná, protože všichni vyučující neustále výuku (prezentace) aktualizují a inovují směrem k trávníkářským potřebám, a tím pádem se zvyšuje přidaná hodnota tohoto kurzu. Dále je dobré konstatovat, že kurz je vysoce intenzivní a pro další běhy lze budoucím posluchačů doporučit přípravu, aby výuka měla dobrý efekt. Pro dopřesnění ještě uvádím okruhy témat jednotlivých vyučujících.

Ing. Jaroslav Záhora CSc   (Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin): 1) Mikroskopování a půdní život – úvod: Charakteristika mikroskopu a základy fungování, Potřebné vybavení, Půdní bakterie, půdní mikroskopické houby, řasy a sinice  – praktické mikroskopování. 2) Interakce půdních organismů a rostlin: Půdní respirace, přeměny dusíku v půdě, dekompozice OM. 3) Metody hodnocení aktivit půdních organismů: Výdej CO2, mineralizace dusíkatých látek, rozklad celulózy, Osudy dusíkatých látek v travinných ekosystémech, Zkušenosti z výzkumu. 4) Řasy a sinice v půdě a na jejím povrchu

Doc. Ing. Ivana Šafránková Ph.D.    (Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství ) 1) Původci poruch, poškození a choroby trav. 2) Základní charakteristika hlavních skupin patogenů trav. 3) Odběr vzorků, jejich zpracování a příprava k mikroskopování. 4) Charakteristické determinační znaky hlavních houbových patogenů trav. 5) Nematoda: Základní charakteristika a rozdělení, Charakteristické symptomy poškození trav, Metody stanovení přítomnosti háďátek ve vzorcích

Ing. Jan Winkler, Ph.D.   (Ústav biologie rostlin) 1) Anatomie trav (list, odnožovací zóna, kořeny, klíčení a vzcházení). 2) Základy fyziologie trav.

Karel Kubata